ZHCAC34A February   2020  – January 2023 PCA9543A , PCA9544A , PCA9545A , PCA9546A , PCA9548A , TCA4307 , TCA4311A , TCA9511A , TCA9543A , TCA9544A , TCA9545A , TCA9546A , TCA9548A , TCA9548A-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1什么是 I2C 热插拔器件?
  4. 2热插入问题
  5. 3背板上的分立式热插入实现
  6. 4设计用于热插入的外部卡
  7. 5上升时间加速器
  8. 6结论
  9. 7修订历史记录

摘要

本文档讨论了可插入带电背板的 I2C 热插入/热插拔,用户可能遇到的潜在问题,以及某些器件如何为热插入应用提供更高的安全性。