ZHCSHP0I March   2002  – July 2022 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040

PRODUCTION DATA  

 1. 特性
 2. 应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 器件比较表
 6. 引脚配置和功能
 7. 规格
  1. 7.1 绝对最大额定值
  2. 7.2 ESD 等级
  3. 7.3 建议运行条件
  4. 7.4 热性能信息
  5. 7.5 电气特性
  6. 7.6 典型特性
 8. 详细说明
  1. 8.1 概述
  2. 8.2 功能方框图
  3. 8.3 特性说明
   1. 8.3.1 电源电压
   2. 8.3.2 热迟滞
   3. 8.3.3 温漂
   4. 8.3.4 噪声性能
   5. 8.3.5 长期稳定性
   6. 8.3.6 负载调节
  4. 8.4 器件功能模式
   1. 8.4.1 负基准电压
   2. 8.4.2 数据采集
 9. 应用和实现
  1. 9.1 应用信息
  2. 9.2 典型应用
   1. 9.2.1 设计要求
   2. 9.2.2 详细设计过程
   3. 9.2.3 应用曲线
 10. 10电源相关建议
 11. 11布局
  1. 11.1 布局指南
  2. 11.2 布局示例
 12. 12器件和文档支持
  1. 12.1 文档支持
   1. 12.1.1 相关文档
  2. 12.2 相关链接
  3. 12.3 接收文档更新通知
  4. 12.4 支持资源
  5. 12.5 商标
  6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
  7. 12.7 术语表
 13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

负载调节

负载调节是指负载电流变化导致的输出电压变化。REF30xx 的负载调节使用强制触点和感测触点进行测量,如图 8-2 所示。连接至输出引脚接触区域的强制线和感测线会降低触点和引线电阻的影响,从而准确测量仅由 REF30xx 产生的负载调节。对于需要改进负载调节的应用,请使用强制线和感测线。

GUID-4E0AF56E-8CC4-409B-A2AC-A62E89E62DD7-low.gif图 8-2 REF30xx 的准确负载调节