ZHCSB02D April   2012  – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614

PRODUCTION DATA.  

 1. 特性
 2. 应用
  1.     典型应用
 3. 说明
 4. 修订历史记录
 5. 引脚配置和功能
  1.     SOT-23 的 – LMV611
  2.     SOT-23 的 – LMV612
  3.     SOT-23 的 – LMV614
 6. 规格
  1. 6.1  绝对最大额定值
  2. 6.2  ESD 额定值
  3. 6.3  建议运行条件
  4. 6.4  热性能信息
  5. 6.5  电气特性 – 1.8V(直流)
  6. 6.6  电气特性 – 1.8V(交流)
  7. 6.7  电气特性 – 2.7V(直流)
  8. 6.8  电气特性 – 2.7V(交流)
  9. 6.9  电气特性 – 5V(直流)
  10. 6.10 电气特性 – 5V(交流)
  11. 6.11 典型特性
 7. 详细 说明
  1. 7.1 概述
  2. 7.2 功能框图
  3. 7.3 特性 说明
   1. 7.3.1 输入和输出级
  4. 7.4 器件功能模式
   1. 7.4.1 输入偏置电流注意事项
 8. 以下一些应用中
  1. 8.1 应用信息
   1. 8.1.1 具有轨至地输出摆幅的半波整流器
   2. 8.1.2 具有轨至轨输入和输出的仪表放大器
  2. 8.2 典型 应用
   1. 8.2.1 高侧电流检测
    1. 8.2.1.1 设计要求
     1. 8.2.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
    2. 8.2.1.2 详细设计流程
     1. 8.2.1.2.1 应用曲线
 9. 电源相关建议
 10. 10布局
  1. 10.1 布局指南
  2. 10.2 布局示例
 11. 11器件和文档支持
  1. 11.1 器件支持
   1. 11.1.1 开发支持
    1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
  2. 11.2 文档支持
   1. 11.2.1 相关文档
  3. 11.3 相关链接
  4. 11.4 接收文档更新通知
  5. 11.5 社区资源
  6. 11.6 商标
  7. 11.7 静电放电警告
  8. 11.8 术语表
 12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

 • 电源电压值:1.8V(典型值)
 • 得到保证的 1.8V、2.7V 和 5V 规格
 • 输出摆幅:
  • 600Ω 负载时,电源轨摆幅 80mV
  • 2kΩ 负载时,电源轨摆幅 30mV
 • VCM = 超过电源轨 200mV
 • 100μA 电源电流(每个通道)
 • 1.4MHz 增益带宽积
 • 最大 VOS = 4mV
 • 温度范围:−40°C 至 +125°C
 • 使用 LMV61x 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案