ZHCSKB2 September   2019 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1

ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.  

 1. 1特性
 2. 2应用
 3. 3说明
  1.     简化系统图
 4. 4说明 (续)
 5. 5器件和文档支持
  1. 5.1 相关链接
  2. 5.2 接收文档更新通知
  3. 5.3 支持资源
  4. 5.4 商标
  5. 5.5 静电放电警告
  6. 5.6 Glossary
 6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息