4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 - TPS40170

TPS40170 (正在供货)

4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

 

备选器件推荐

 • LM5145  -  A 6V to 75V solution with comparable functionality, higher efficiency and smaller solution size
 • LMZ23608  -  Looking for a power module? Try the LMZ23608
 • LMZ23610  -  Looking for a power module? Try the LMZ23610

现在开启您的电源设计

请使用右侧的 WEBENCH® 工具并点击开始设计按钮

描述

TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5 V 至 60 V 之间,并针对高功率密度、高可靠 DC/DC 转换器应用进行了优化。 该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。 开关频率可在 100 kHz 至 600 kHz 之间进行编程。

TPS40170 具有完整系列的系统保护与监控特性,如可编程 UVLO、传感低侧 FET 的可编程过流保护 (OCP),传感高侧 FET 的可选短路保护 (SCP) 以及热关断等 。 启用引脚可在低电流(1 µA 典型值)模式下实现系统关断。 控制器支持预偏置输出,提供开漏电源良好信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应停滞时间控制。

TPS40170 可在 1% 确保误差精度下实现准确的输出稳压。 此外,该控制器还采用最新双向同步方案,提供一个可作为主器件工作的控制器以及其它可作为从器件工作的下游控制器,可与主器件同相或 180° 异相同步。 从控制器可在 ±30% 的自由运行开关频率内与外部时钟同步。

特性

 • 4.5 V 至 60 V 宽泛输入电压
 • 误差精度为 1% 的 600 mV 参考电压
 • 可编程 UVLO 与磁滞
 • 支持电压前馈的电压模式控制
 • 可在 100 kHz 与 600 kHz 进行频率编程
 • 具有主/从选项的双向频率同步
 • 支持集成型热补偿的低侧 FET 传感过流保护与高侧 FET 传感短路保护
 • 可编程闭环软启动
 • 支持预偏置输出
 • 165°C 的热关断磁滞
 • 电压跟踪
 • 电源良好
 • 1 µA 低电流关断启用
 • 8.0 V 与 3.3 V LDO 输出
 • 集成型自举二极管
 • 20 引脚 3.5 毫米 × 4.5 毫米 QFN (RGY) 封装
 • 应用
  • POL 模块
  • 宽泛输出电压的高功率密度 DC/DC 转换器适用于工业、网络以及电信设备
查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40170 LM25116 LM25117 LM25141 LM25145 LM3150 LM5116 LM5117 LM5141 LM5145 TPS40200
4.5    6    4.5    3.8    6    6    6    5.5    3.8    6    4.5   
60    42    42    42    42    42    100    65    65    75    52   
0.6    1.215    0.8    1.5    0.8    0.6    1.215    0.8    1.5    0.8    0.7   
57    36    41    15    40    40    80    62    15    60    46   
20    20    20    20    30    12    20    20    20    30    3   
1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1   
1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1   
100    50    50    350    100    200    50    50    350    100    35   
600    1000    750    2600    1000    1000    1000    750    2600    1000    500   
4.5    4.6    4.8    0.035    1.8    3.5    4.6    4.8    0.035    1.5    1.5   
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
UVLO Fixed   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
UVLO Fixed   
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable   
Frequency Synchronization   
95    98    98    99    99    96    98    98    99    99    90   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 150    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 85   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
VQFN    HTSSOP    HTSSOP
WQFN   
VQFN    VQFN    HTSSOP    HTSSOP    HTSSOP
WQFN   
VQFN    VQFN    SOIC
SON   
Voltage Mode    Current Mode    Current Mode    Current Mode    Voltage Mode    COT with emulated ripple      Current Mode    Current Mode    Voltage Mode    Voltage Mode   

其它合格版本 TPS40170

版本 器件型号 定义
汽车电子 TPS40170-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件
增强型产品 TPS40170-EP 支持国防、航天和医疗应用
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS40170

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 60.0V
输出电压  V 0.6 to 50.0V
输出电流  A ≤ 25A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design