LMZ21701 (正在供货)

具有 17V 最大输入电压的 LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块

具有 17V 最大输入电压的 LMZ21701 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块 - LMZ21701
 

描述

本示例中使用的 LMZ21701 SIMPLE SWITCHER 纳米模块是一套易于使用的降压 DC-DC 解决方案,在空间受限类应用中能够驱动高达 1000mA 的负载。 仅需一个输入电容、一个输出电容、一个软启动电容和两个电阻即可完成基本操作。

典型应用的快速链接: VOUT = 1.2 V, VOUT = 1.8 V, VOUT = 2.5 V, VOUT = 3.3 V, VOUT = 5.0 V

特性

 • 集成电感
 • 采用 3.5mm x 3.5mm x 1.75mm 微型封装
 • 35平方毫米的解决方案尺寸(单面)
 • 结温范围为 -40℃ 至 125℃
 • 可调输出电压
 • 集成补偿
 • 可调节软启动功能
 • 启动至预偏置负载
 • 电源正常状态和使能引脚
 • 节能模式无缝转换
 • 高达 1000mA 的输出电流
 • 输入电压范围为 3V 至 17V
 • 输出电压范围为 0.9V 到 6V
 • 效率高达 95 %
 • 1.5µA 关断电流
 • 17µA 静态电流

应用


 • 3.3V、5V、或 12V 输入电压的负载点转换
 • 空间受限类应用
 • 低压降稳压器 (LDO) 替代产品

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压模块

 
Iout (Max) (A)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Soft Start
Features
Iq (Typ) (mA)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Typ) (kHz)
Topology
Operating Temperature Range (C)
LMZ21701 TPS82140 TPS82150
1    2    1   
3    3    3   
17    17    17   
0.9    0.9    0.9   
6    6    6   
Adjustable    Adjustable    Adjustable   
EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Power Good   
EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Tracking   
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Tracking   
0.017    0.02    0.02   
1    1    1   
2500    2500    2500   
1250    1250    1250   
2000    2000    2000   
Synchronous Buck    Buck
Inverting Buck-Boost
Synchronous Buck   
Buck
Inverting Buck-Boost
Synchronous Buck   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer LMZ21701

  最小   最大 范围
输入电压  V 3.0 to 17.0V
输出电压  V 0.9 to 6V
输出电流  A ≤ 1A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design