CSD18531Q5A 60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18531Q5A | 德州仪器 TI.com.cn

CSD18531Q5A (正在供货)

60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18531Q5A

 

描述

此 60V、3.5mΩ、5mm × 6mm NexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小电源转换应用中的 损耗。

特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • SON 5mm × 6mm 塑料封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N沟道MOSFET晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) max at VGS=4.5 V (mOhms)
Rds(on) max at VGS=10 V (mOhms)
IDM, max pulsed drain current (Max) (A)
QG typ (nC)
QGD typ (nC)
Package (mm)
VGS (V)
VGSTH typ (V)
ID, silicon limited at Tc=25degC (A)
ID, package limited (A)
Logic level
Rating
CSD18531Q5A CSD18533Q5A CSD18534Q5A CSD18537NQ5A CSD18540Q5B
60     60     60     60     60    
Single     Single     Single     Single     Single    
5.8     8.5     12.4       3.3    
4.6     5.9     9.8     13     2.2    
300     267     229     151     400    
36     29     17     14     41    
5.9     5.4     3.5     2.3     6.7    
SON5x6     SON5x6     SON5x6     SON5x6     SON5x6    
20     20     20     20     20    
1.8     1.9     1.9     3     1.9    
134     103     69     54     221    
100     100     50     50     100    
Yes     Yes     Yes     No     Yes    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    

设计工具