TPS7B63-Q1 (正在供货)

TPS7B63-Q1 300mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO

TPS7B63-Q1 300mA 40V 高电压超低静态电流看门狗 LDO - TPS7B63-Q1
 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS7B6333-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 133 KB 2017年 2月 22日 24 次点击
TPS7B6350-Q1 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 138 KB 2017年 2月 22日 16 次点击