TPS61230A 具有可调节输出限流的 6A 同步升压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS61230A (正在供货)

具有可调节输出限流的 6A 同步升压转换器

 

描述

TPS61230A 器件是一款高效全集成同步升压转换器。该器件集成了 6A、21mΩ 和 18mΩ 电源开关。当以 2.5V 输入电源供电时,该开关能够在 5V 输出下提供高达 2.4A 的输出电流。凭借低 RDS_ON 开关,该器件的功率转换效率高达 96%,最大限度降低了紧凑型封装中的热应力。

典型运行频率为 1.15MHZ,因此可使用小型电感和电容实现小型封装尺寸。TPS61230A 通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。

在轻载条件下,TPS61230A 自动进入 PFM 操作模式,从而在最低静态电流下实现效率最大化。在关断期间,通过将 EN 引脚拉至逻辑低电平,负载可与输入完全断开,输入流耗同时降至 1.0µA 以下。

该器件在输出短路时进入断续保护模式并在短路结束后自动恢复正常。集成了其他 特性, 如输出过压保护和热关断保护。

该器件采用 2.00mm x 2.00mm x 0.9mm VQFN 封装,所需外部组件最少。

特性

 • 输入电压范围:2.5V 至 4.5V
 • 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
 • 两个 21mΩ (LS)/18mΩ (HS) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
 • 20µA 静态电流
 • 6A 谷值开关电流限值
 • 1.15MHz 准恒定开关频率
 • 轻负载条件下以脉频调制 (PFM) 模式运行
 • 1.05ms 软启动时间
 • 真正实现负载断开连接
 • 不支持在 Vin > Vout 时运行
 • 输出短路保护
 • 过压保护
 • 热关断
 • 采用 2.0mm x 2.0mm 7 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

 • 移动电源、备用电池
 • USB 电源
 • 平板电脑
 • 音频功率放大器
 • 电池供电类产品

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 升压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Type
Rating
Package Group
TPS61230A TPS61021A TPS61022 TPS61030 TPS61230 TPS61232 TPS61235P TPS61236P TPS61253A
2.5     0.5     0.5     1.8     2.3     2.3     2.3     2.3     2.3    
4.5     4.4     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
2.5     1.8     2.2     1.8     2.5     5     5.1     2.9     5    
5.5     4     5.5     5.5     5.5     5     5.1     5.5     5    
6     4.3     8     4     5     5     8     8     4    
1     1     1     1     1     1     1     1     1    
1150     50       500     2000     2000     750     750     3500    
1150     2000     1000     700     2000     2000     1250     1250     3500    
0.025     0.017     0.027     0.02     0.035     0.035     0.01     0.01     0.05    
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed    
Synchronous Rectification     Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Power Good
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Synchronous Rectification    
90     90     97     100     90     90     90     90     100    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
VQFN-HR | 7     WSON | 8     VQFN-HR | 7     HTSSOP | 16
QFN | 16    
VSON | 10