TPS565201 (正在供货)

TPS565201 4.5-V to 18-V, 5-A, Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT23

TPS565201 4.5-V to 18-V, 5-A, Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT23 - TPS565201
 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款