TPS3851-Q1 (正在供货)

TPS3851-Q1 数据表

TPS3851-Q1 数据表 - TPS3851-Q1
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 详细信息 DPPM / MTBF / FIT 率
符合 RoHS TPS3851G18EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G18SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G25EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G25SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G30EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G30SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G33EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G33SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G50EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851G50SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H18EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H18SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H25EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H25SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H30EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H30SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H33EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H33SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H50EQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看
符合 RoHS TPS3851H50SQDRBRQ1     Green (RoHS & no Sb/Br)  CU SN  Level-2-260C-1 YEAR 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。