TLV320AIC3109-Q1 (正在供货)

汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器

汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 - TLV320AIC3109-Q1
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TLV320AIC3109-Q1 IBIS Model IBIS Model ZIP 86 KB 2018年 4月 6日 4 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TLV320AIC3109-Q1 评估模块和 USB 母板 TLV320AIC3109EVM-K 评估模块和开发板