SN74LVC1G79-Q1 (正在供货)

SN74LVC1G79-Q1 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop

SN74LVC1G79-Q1 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop - SN74LVC1G79-Q1
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
IBIS Model of SN74LVC1G79 IBIS Model (多种文件格式) 2003年 8月 26日 56 次点击