LM4040-N (正在供货)

100ppm/C 精密微功耗并联电压基准

100ppm/C 精密微功耗并联电压基准 - LM4040-N
数据表
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 的材料成分 DPPM / MTBF / FIT 率 资质摘要 正在进行的可靠性监控
LM4040AIM3-10.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040AIM3-2.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040AIM3-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040AIM3-4.1     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040AIM3-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3X-10/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3X-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040AIM3X-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3X-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3X-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040AIM3X-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIM3X-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIZ-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIZ-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIZ-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040AIZ-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3-10.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3-3.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3-4.1     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3-8.2     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3-8.2/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3X-10/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3X-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3X-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3X-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM3X-4.1     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3X-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM3X-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM7-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040BIM7-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM7-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM7-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIM7X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIZ-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIZ-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIZ-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040BIZ-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
LM4040CEM3-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CEM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CEM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CEM3-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CEM3-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CEM3X-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CEM3X-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-10.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-2.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-3.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-4.1     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3-8.2     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3-8.2/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3X-10/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3X-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3X-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3X-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3X-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040CIM3X-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM3X-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM7-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM7-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIM7X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIZ-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIZ-2.5/LFT8     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIZ-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIZ-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040CIZ-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
LM4040DEM3-2.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DEM3-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DEM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DEM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DEM3-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DEM3-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DEM3X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DEM3X-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM3-10.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM3-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM3-4.1     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM3-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3-8.2/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3X-10/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3X-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM3X-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3X-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3X-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM3X-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM3X-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM7-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM7-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040DIM7-5.0     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIM7-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIZ-10.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIZ-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIZ-4.1/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIZ-5.0/LFT1     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040DIZ-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040EEM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040EIM3-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040EIM3-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040EIM3-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
LM4040EIM3X-2.5     TBD   Call TI   Call TI 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040EIM3X-2.5/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040EIM3X-3.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM4040EIM7-2.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   Level-1-260C-UNLIM 查看 查看 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。  

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM4040-N 下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。