LM340L (正在供货) 100mA 固定输出正电压稳压器

100mA 固定输出正电压稳压器 - LM340L
数据表
 

质量和环境数据

型号 环保计划* 铅/焊球涂层 MSL 等级/回流焊峰 的材料成分 DPPM / MTBF / FIT 率 资质摘要 正在进行的可靠性监控
符合 RoHS LM340LAZ-5.0/LFT4     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看
符合 RoHS LM340LAZ-5.0/NOPB     Green (RoHS & no Sb/Br)   CU SN   N/A for Pkg Type 查看 查看 查看 查看

* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。

若无法在官网查询到相关信息, 请向客户支持中心寻求解决办法。