INA302 (正在供货)

INA302

INA302 - INA302
 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
INA302 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 324 KB 2017年 2月 23日 37 次点击
INA302 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 30 KB 2017年 2月 23日 27 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA302 高速高精度电流检测放大器评估模块 INA302EVM 评估模块和开发板

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

INA302 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 5.5
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125