INA233 (正在供货)

支持警报功能的 36V 双向高精度、低侧/高侧 I2C/PMBus 输出电流/功率监视器

支持警报功能的 36V 双向高精度、低侧/高侧 I2C/PMBus 输出电流/功率监视器 - INA233
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
INA233 IBIS Model IBIS Model ZIP 55 KB 2017年 5月 25日 23 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
INA233 分流监控器评估模块 INA233EVM 评估模块和开发板

软件 (1)

INA233EVM  (ZIP 5472 KB )    2017年 4月 24日    (英文內容)

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

INA233 Error Analysis

0.001m ≤ 
 mOhm ≤ 100m
0.0001 ≤ 
A
A ≤ 100 
2.7 ≤ 
V ≤ 36
0 ≤ 
V ≤ 36
-40 ≤ 
C ≤ 125