INA117
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
高共模电压差动放大器

高共模电压差动放大器 - INA117
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
INA117 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 7月 25日
INA117 PSpice Model PSpice Model ZIP 2011年 7月 25日
INA117 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2009年 1月 18日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DIP 适配器评估模块 DIP-ADAPTER-EVM 评估模块和开发板

开发工具 (2)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真
免费工具:差动运算放大器的增益和组件计算器 DIFFAMPGAINCALC 计算工具