CSD19535KCS 100V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD19535KCS | 德州仪器 TI.com.cn

CSD19535KCS (正在供货)

100V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD19535KCS

 

描述

这款 100V,3.1mΩ,TO-220 NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低损耗。

特性

  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 环保标准
  • 无卤素
  • 晶体管 (TO)-220 塑料封装

应用范围

  • 次级侧同步整流器
  • 电机控制

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N沟道MOSFET晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) max at VGS=10 V (mOhms)
IDM, max pulsed drain current (Max) (A)
QG typ (nC)
QGD typ (nC)
Package (mm)
VGS (V)
VGSTH typ (V)
ID, silicon limited at Tc=25degC (A)
ID, package limited (A)
Logic level
Rating
CSD19535KCS CSD19531KCS CSD19531Q5A CSD19532Q5B CSD19533KCS CSD19533Q5A CSD19536KCS
100     100     100     100     100     100     100    
Single     Single     Single     Single     Single     Single     Single    
3.6     7.7     6.4     4.9     10.5     9.5     2.7    
400     285     337     400     207     231     400    
78     38     37     48     27     27     118    
13     7.5     6.6     8.7     5.4     4.9     17    
TO-220     TO-220     SON5x6     SON5x6     TO-220     SON5x6     TO-220    
20     20     20     20     20     20     20    
2.7     2.7     2.7     2.6     2.8     2.8     2.5    
187     110     110     140     86     75     259    
150     100     100     100     100     100     150    
No     No     No     No     No     No     No    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    

设计工具