CSD18533Q5A 60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A | 德州仪器 TI.com.cn

CSD18533Q5A (正在供货)

60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A

 

描述

这款 4.7mΩ、60V、SON 5mm × 6mm NexFET 功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中最大限度地降低功率损耗。

特性

 • 超低 Qg 和 Qgd
 • 低热阻
 • 雪崩额定值
 • 逻辑电平
 • 无铅引脚镀层
 • 符合 RoHS 标准
 • 无卤素
 • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

应用范围

 • 直流 - 直流转换
 • 次级侧同步整流器
 • 电机控制

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 N沟道MOSFET晶体管

 
VDS (V)
Configuration
Rds(on) max at VGS=4.5 V (mOhms)
Rds(on) max at VGS=10 V (mOhms)
IDM, max pulsed drain current (Max) (A)
QG typ (nC)
QGD typ (nC)
Package (mm)
VGS (V)
VGSTH typ (V)
ID, silicon limited at Tc=25degC (A)
ID, package limited (A)
Logic level
Rating
CSD18533Q5A CSD18531Q5A CSD18534Q5A CSD18537NQ5A CSD18540Q5B
60     60     60     60     60    
Single     Single     Single     Single     Single    
8.5     5.8     12.4       3.3    
5.9     4.6     9.8     13     2.2    
267     300     229     151     400    
29     36     17     14     41    
5.4     5.9     3.5     2.3     6.7    
SON5x6     SON5x6     SON5x6     SON5x6     SON5x6    
20     20     20     20     20    
1.9     1.8     1.9     3     1.9    
103     134     69     54     221    
100     100     50     50     100    
Yes     Yes     Yes     No     Yes    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    

设计工具