BQ294533 (正在供货)

bq2945xx Overvoltage Protection For 2-Series and 3-Series Cell Li-Ion Batteries

bq2945xx Overvoltage Protection For 2-Series and 3-Series Cell Li-Ion Batteries - BQ294533
 

数据表 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1172 2017年 6月 22日 下载最新的英文版本 (Rev.H)