ADS1243-HT (正在供货)

High-Temperature 24-Bit ADC, 8-Ch, PGA 1:128, 50/60Hz Notch

High-Temperature 24-Bit ADC, 8-Ch, PGA 1:128, 50/60Hz Notch - ADS1243-HT
数据表
 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Wikis

访问TI WiKi